DiVAs logotyp

Stämman

DiVA-konsortiets högsta beslutande organ är stämman som består av en representant per ansluten medlem. Varje medlem deltar i stämman i egenskap av avtalsskrivande part, har ansvar för budgetbeslut och ett övergripande strategiskt ansvar för konsortiet. Ordinarie stämmor hålls en gång per år. Överbibliotekarien vid Uppsala universitetsbibliotek (UUB) har rollen som ordförande vid det årliga mötet. Förvaltningsledaren för DiVA är adjungerad till stämmans möten och UUB ansvarar för kallelse samt protokollföring.

Följande ärenden ska normalt behandlas vid stämman:

  • Styrgruppens och förvaltningens årsberättelse
  • Fastställande och godkännande av ekonomisk redovisning
  • Rambeslut för verksamheten följande verksamhetsår, med målbeskrivning och ekonomiska ramar
  • Beslut om medlemsavgift och fördelning mellan medlemsparter
  • Val av styrgrupp
  • Val av valberedning

Kontakt