DiVAs logotyp

Publiceringsvillkor

I samband med filuppladdning i DiVA godkänns en överenskommelse om publicering som innehåller följande punkter:

1. Organisationen tillhandahåller DiVA som publiceringsplattform.

Organisationen erbjuder genom DiVA en teknisk miljö där författaren själv kan ladda upp vetenskapliga dokument. Parallellpublicering av tidskriftsartiklar är ett exempel på användning av DiVA som publiceringsplattform.

2. Genom att ladda upp verket i DiVA gör författaren det tillgängligt för allmänheten.

Uttrycket "tillgängligt för allmänheten" betyder att i princip alla och envar har möjlighet att ta del av verket. Forskarsamhället räknas i den meningen till "allmänheten". Författaren behåller sin upphovsrätt, och allmänhetens nyttjande av informationen i DiVA regleras av Upphovsrättslagen. (Se även punkt 9.)

3. Författaren svarar själv för att denne innehar erforderlig upphovsrätt för att publicera verket i DiVA.

Eftersom författaren inte överlåter någon del av upphovsrätten, står Organisationen/DiVA utan ansvar för eventuella brott mot upphovsrättsliga regler avseende författarens verk. Lärosätet tillhandahåller enbart en plattform, vilket innebär att författaren är "den som publicerar" i DiVA.

4. Författaren ansvarar själv för att verket, om detta utgör del av examination, har godkänts för publicering.

Avhandlingar, examensarbeten och liknande måste vara godkända för publicering innan författaren får lägga ut dem i DiVA. Enligt Lärosätets regler ska alla avhandlingar från Lärosätet (doktorsgrad och licentiat) i elektronisk form inlämnas till Lärosätets Bibliotek. Lämpligen sker detta genom uppladdning till Lärosätet/DiVA. Sådana verk kan sedan inte förändras (exempelvis tas bort) utan att författaren först haft kontakt med Lärosätet.

5. Publiceringen i DiVA vilar på icke-kommersiella grunder.

Organisationen debiterar ej författaren några avgifter för publiceringen i DiVA. Författaren har inte rätt till ekonomisk ersättning från organisationen för publiceringen i DiVA. Organisationen har inte rätt att ta ut avgifter för allmänhetens användning av författarens verk i DiVA.

6. Författaren samtycker till att personuppgifter hänförliga till författarskapet databehandlas i den utsträckning som är nödvändig för publiceringen av författarens verk i DiVA.

Hantering av personuppgifter knutna till författaren och dennes verk omfattas av dataskyddsförordningen (2018) GDPR. Kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, författaridentifikatorer och i förekommande fall organisationens lokala identifikator och e-post.

7. Lärosätet har rätt att ta bort författarens verk från DiVA om författaren bryter mot Publiceringsvillkoren.

Enligt Organisationens anvisningar för publicering i DiVA är författaren skyldig att ta del av och godkänna Publiceringsvillkoren. Detta bekräftas genom knapptryckning i DiVA:s registreringsmodul, vid uppladdning av fulltextfil.

8. Den som lägger upp fulltext i DiVA svarar för att samtliga författare till verket informerats om och godkänt Publiceringsvillkoren.

Denna punkt reglerar ansvarsförhållandena vid flerförfattarverk samt sådana fall där någon annan än författaren, på dennes uppdrag, lägger in verket i DiVA.

9. Författaren har möjlighet att avstå från delar av sin förfoganderätt till verket.

Genom att förse verket med särskild licens, t. ex. av typen Creative Commons, kan författaren ge användarna rättighet att använda verket inom vidare ramar än vad som gäller enligt Upphovsrättslagen.

10. Publiceringsvillkoren gäller i tillämpliga avseenden även om Organisationen övergår till annan systemlösning än DiVA.

Metadata och uppladdade filer överförs i sådana fall till det nya systemet.

Kontakt