DiVAs logotyp

Förvaltningen

Överbibliotekarien vid Uppsala universitetsbibliotek är systemägare för DiVA och har det yttersta ansvaret för konsortiet, den gemensamma utvecklingen och förvaltningen. Arbetet med att leda konsortiet, utveckla och förvalta systemet är organiserat inom konsortieledningen vid biblioteket. Där ingår förvaltningsledare för DiVA. Utvecklingen av DiVA är organiserat i ett tvärfunktionellt team som arbetar enligt agil utvecklingsmetodik. Förutom systemutveckling ingår här drift, support och verksamhetsstöd till medlemmarna.

Förvaltningsledare ansvarar för att:

 • Göra prioriteringar i den dagliga verksamheten enligt mål i förvaltningsplanen.
 • Leda förvaltningsgruppen.
 • Vara produktägare i det agila utvecklingsteamet,
 • Systemet är tillgängligt för de intressenter som använder DiVA för registrering, sökning och höstning av data.
 • DiVA-specialister har tillgång till utbildning, support och information samt att dokumentation och manualer är uppdaterade.
 • Årligen upprätta förvaltningsplan för DiVA, för beslut i styrgruppen.
 • Kvartalsvis redovisa uppföljning av förvaltningsplanen för styrgruppen och vid stämmans årliga möte.
 • Förbereda och genomföra DiVA-forum.
 • Sluta avtal med nya medlemmar efter beslut i styrgruppen.
 • De ekonomiska ramarna följs enligt fastlagd budget för konsortiet.
 • På uppdrag av styrgruppen skicka kallelse och andra utskick till stämman.
 • Skicka kallelse till styrgruppens möten.
 • Rapportera löpande till stämma och styrgrupp.
 • Vara sekreterare i styrgrupp och stämma.

Tjänster och servicenivå för drift och support beskrivs vidare i dokumentet Servicekatalog för DiVA. Pdf, 96 kB.

Kontakt