Styrgruppen

Styrgruppen utses av stämman och utgörs av en bred representation av de olika typer av organisationer som ingår i konsortiet, d.v.s. universitet, högskolor, myndigheter, forskningsinstitut och museer. Gruppen arbetar på uppdrag av stämman och utifrån DiVA-konsortiets övergripande gemensamma vision och målbild. Styrgruppen består av sex valda medlemmar. I styrgruppen ingår även överbibliotekarien vid Uppsala universitetsbibliotek (UUB)  som har rollen som ordförande. Även biträdande överbibliotekarie vid UUB samt förvaltningsledaren för DiVA är adjungerade i styrgruppen. 

Styrgruppens uppgift

 • Styrgruppen arbetar utifrån DiVA-konsortiets övergripande gemensamma perspektiv.
 • Styrgruppen bereder frågor som ska beslutas vid stämman, så som budget och övergripande strategiska frågor samt beslutar i löpande ärenden.
 • Samverkar med förvaltningsledningen och med den följer upp strategier, tidsplaner och prioriteringar samt beslutar om förvaltningsplan.
 • Hanterar frågor som kräver dialog och kontakt med andra myndigheter och aktörer, relevanta för kommunikation med DiVA-konsortiet, t.ex. Vetenskapsrådet, Kungliga biblioteket och Svensk nationell datatjänst.
 • Styrgruppen är visionär och framåtblickande samt omvärldsbevakande i frågor som rör forskningsinformationssystem.
 • Rapporterar om fattade beslut vid stämmans årliga möte och återkopplar till medlemmarna en gång under löpande verksamhetsår.
 • Har mandat att inrätta arbetsgrupper vid behov.
 • Kallar till extra stämma om sådan bedöms vara nödvändig.

Övriga regler

 • Mandatperioden är 3 år med möjlighet till omval en gång. 
 • Minst två av de sex valda medlemmarna skall vara ur grupp 1-2 och minst två ur grupp 3-4.
 • Styrgruppen träffas 3-5 gånger per år.
 • Konsortiet ersätter styrgruppens resor.

Senast uppdaterad: 2022-10-25