Ekonomisk modell

Medlemsavgifter

DiVA finansieras med medlemsavgifter som fastställs i treårsperioder av stämman. Nya medlemsavgifter är fastlagda för perioden 2021-2023. I samband med detta införs en ny modell som underlag för gruppindelning. Anledningen till att DiVA-konsortiet tillämpar ett treårsintervall är att varje DiVA-medlem ska veta, i god i tid och över tid, vilka kostnader som organisationen har för DiVA. Målet är att förvaltning och utveckling av DiVA ska ha full kostnadstäckning genom de årliga medlemsavgifterna.

Publikationsdriven ekonomisk modell från 2021

En ny modell för beräkning av medlemsavgifter inom DiVA-konsortiet träder i kraft 1 januari 2021 enligt beslut i stämman (2019-05-09). Det innebär att antal registrerade publikationer som en medlem gör i DiVA under en bestämd period utgör underlag för grupptillhörighet och därmed årlig medlemsavgift. Modellen utgår från antal registreringar under de tre senaste åren. Därefter görs en medianberäkning så att stora avvikelser under ett år inte ska få ett övergripande genomslag. 

Antal registrerade publikationer och medlemsavgift per år indelade i fyra grupper:

Grupp Antal registreringar
per år
Årsavgift
2021-2023*
(SEK)
Grupp 1 4000 eller mer     490 000
Grupp 2 1800 - 3999     290 000
Grupp 3 500 - 1799     230 000
Grupp 4 0 - 499       95 000

* År 2022 och 2023 tillkommer (för respektive år) aktuell procentuell löneuppräkning.

Förutsättningar för modellen:

  • Inför varje ny treårsperiod görs en ny registreringsberäkning.
  • Nya medlemmar räknas in i budgeten vid varje ny treårsperiod. Om någon medlem lämnar konsortiet tas även det med i budgetberäkningen vid nästa treårsintervall.
  • Vid varje ny treårsperiod, inför en ny betalningsperiod, ska löneökningskostnader tillföras till modellen.
  • Ändringar i modellen görs lämpligast i samband med en ny treårsperiod men modell- och finansieringsändringar kan också beslutas av stämman i samband med årsmötet.
  • Med hänsyn till att det finns fasta kostnader för lagring, drift och support inkluderar modellen ett minimibelopp (för medlemmar i grupp 4).
  • Om medlemmar tillkommer eller lämnar konsortiet så kommer det normalt att påverka gruppavgifterna först vid nästa treårsperiod. 

Anslutningsavgift för nya medlemmar

Nya medlemmar betalar en engångsavgift i samband med anslutningen som avser installation, inloggning och import av befintliga databaser. Därtill en årlig avgift för att bekosta drift, support, förvaltning och utveckling av DiVA. 

Anslutningsavgiften bestäms av förvaltningsledningen och är inte på samma sätt beroende av medlemmens storlek eftersom samma installationsarbete görs. För att mindre forskande myndigheter ska kunna ansluta till DiVA är dock denna anslutningskostnad reducerad. Anslutningsavgiften är 360 000 kr, men för nya medlemmar i grupp 4 reducerad till 60 000 kr. Anslutningsavgifter är inte medräknade i finansieringen av DiVA utan utgör en ekonomisk buffert för DiVA.