Förvaltningen

Överbibliotekarien vid Uppsala universitetsbibliotek är systemägare för DiVA och har det yttersta ansvaret för konsortiet och den gemensamma förvaltningen. Arbetet med att leda konsortiet och att förvalta systemet är organiserat inom konsortieledningen vid biblioteket. Där ingår förvaltningsledare för DiVA och konsortiets verksamhetsledare. Utvecklingen av DiVA är organiserat i ett tvärfunktionellt team som arbetar enligt agil utvecklingsmetodik. Förutom systemutveckling ingår här drift, support och verksamhetsstöd till medlemmarna. 

Förvaltningsledare ansvarar för att:

 • Göra prioriteringar i den dagliga verksamheten enligt mål i förvaltningsplanen.
 • Systemet är tillgängligt för de intressenter som använder DiVA för registrering, sökning och höstning av data.
 • DiVA-specialister har tillgång till utbildning, support och information samt att dokumentation och manualer är uppdaterade. 
 • Årligen upprätta förvaltningsplan för DiVA, för beslut i styrgruppen.
 • Kvartalsvis redovisa uppföljning av förvaltningsplanen för styrgruppen och vid stämmans årliga möte.
 • Förbereda och genomföra specialistmöten.

Tjänster och servicenivå för drift och support beskrivs vidare i dokumentet Servicekatalog för DiVA.

Förvaltningsledaren har rollen som produktägare i det agila utvecklingsteamet och är adjungerad i styrgrupp och stämma.

Verksamhetsledare för konsortiet ansvarar för att:

 • Leda, samordna och vidareutveckla konsortiearbetet.
 • Sluta avtal med nya medlemmar efter beslut i styrgruppen.
 • Tillsammans med förvaltningsledare upprätta årsberättelse för det gångna året.
 • De ekonomiska ramarna följs enligt fastlagd budget för konsortiet.
 • På uppdrag av styrgruppen skicka kallelse och andra utskick till stämman.
 • Skicka kallelse till styrgruppens möten.
 • Rapportera löpande till stämma och styrgrupp.

Verksamhetsledaren för konsortiet har rollen som sekreterare i styrgrupp och stämma. Hur kommunikationen från konsortieledning och förvaltning regleras beskrivs i kommunikationsplanen för DiVA som finns att hämta under Styrdokument